Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
OZNAMY
  Dňa 9. januára 2016  sa v Rimavských Janovciach uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2015,  návrh na rozdelenie zisku z
nájmu poľn. pôdy
3. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej pôdy
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

Dňa 22. mája 2014 bol vykonaný zápis Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín do registra pozemkových spoločenstiev a  spoločenstvo týmto dňom nadobudlo právnu subjektivitu.
Na základe žiadosti bolo 11. júna 2014 pridelené spoločenstvu
IČO:42316324.

OZNAM !
Výbor Urbárskeho  pozemkového spoločentva Belín na svojom zasadnutí  dňa 24. 1. 2015  v Belíne rozhodol, že podiely vlastníkov, ktoré spravuje, dá do prenájmu na 10 ro- kov Ondrejovi Pálkovácsovi - Agropa z Rimavských Janoviec.

                                        Mgr. Zdenek Huszty, preds. UPS


Orgány Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín
Zmluva o pozemkovom spoločenstve
Stanovy pozemkového spoločenstva

Vlastnícke podiely členov UPS Belín
Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom
Nájomná zmluva_UPS Belín_Ondrej Pálkovács-AGROPA

Stará urbárska kniha obce Belín z r. 1771 - 1773Dňa  21. januára 2017 sa na obecnom úrade v Belíne  o
10. 00 hod. konalo valné zhromaždenie
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej
pôdy
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
 

                                      POZVÁNKA

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva  Belín pozýva svojich
členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa  26. mája
2018 (v sobotu)  na Obecnom úrade v Belíne  o 10. 00 hod. 
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
      3.   Rôzne
      4.   Diskusia
      5.   Záver
    
  
   Zastupovanie členov pozemkového spoločenstva je možné len na
základe úradne overenej písomnej plnej moci k zastupovaniu.

                                                   Predseda spoločenstva Mgr.  Z. Huszty